Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Madrycie

REKRUTACJA  

do SZKOŁY POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RP W MADRYCIE 

2019/2020  

 

 

Przyjmujemy dzieci do klasy 1 szkoły podstawowej oraz klasy 1 LO,

a także do klas starszych  w miarę wolnych miejsc

Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna. Szkoła wydaje świadectwa MEN.

 

ZAPISY TRWAJĄ OD 1 KWIETNIA do 14 CZERWCA 2019 r

 

W dniach 1- 20 września 2019 r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający

(w zależności od wolnych miejsc). 

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest znajomość języka polskiego.  

 

Podstawą wstępnego przyjęcia dziecka jest przesłanie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych (załączniki)

na adres: madryt@orpeg.pl

 

Zgłaszani uczniowie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia.

 W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,
3) na wyra
źną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie lokalnym, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji            

zawartymi w Regulaminie rekrutacji oraz pozostałymi dokumentami, które umieszczone są poniżej w formie załączników.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku to:

1. wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia (do pobrania w formie załączników),
2. ksero polskiego aktu urodzenia dziecka (w przypadku hiszpańskiego lub innego aktu ur
odzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców) (oryginał do wgladu),

3. dokument tożsamości rodzica/ów - dowód osobisty, paszport - do wglądu,
4. numer PESEL dziecka,
5. aktualne zaświadczenie ze szkoły lokalnej w Hiszpanii (dostarczyć we wrześniu).

 

Do dnia 30 czerwca br. - ogłoszenie wyników rekrutacji.