O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie  

SPK w Madrycie to publiczna polska placówka oświatowa w Hiszpanii. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie.

Szkoła wydaje oficjalne polskie świadectwa. Nauka jest bezpłatna, a lekcja odbywają się w piątki po południu.

Od 1 września 2010 r. szkoła kieruje mgr Małgorzata Małaśnicka.

 W SPK działa Rada Rodziców. Składka na fundusz Rady ustalana jest przez rodziców i ma charakter dobrowolny.

  Szkoła działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z późn. zm.).  

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Madrycie

jest szkołą przyjazną dzieciom i młodzieży!

Nauka w SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce  oraz jej obyczajów i kultury. W razie planowanego powrotu do Kraju, ułatwia również uczniom  łagodniejsze włączenie się w polski system nauczania. Uczniowie biorą czynny udział w imprezach kulturalnych, takich jak wystawy, projekcje filmów, konkurs czytania w jęz. polskim, konkursy recytatorskie. Zdobywają medale i puchary  w  polonijnych igrzyskach sportowych, zawodach pływackich, biegach  oraz  konkursach o charakterze integracyjnym.

 Szkoła ma również na względzie wspomaganie dzieci przyjeżdżających do Hiszpanii w odnalezieniu się w nowych realiach  oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości oraz dumy ze swych polskich korzeni.

Można odwiedzić szkołę na Facebooku!

Z  A   P   R   A   S   Z   A   M  Y ! 

 

  ODROBINA HISTORII  

Historia szkół ambasadzkich wiąże się z potrzebą zapewnienia dostępu do nauki w języku polskim dzieci pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych za granicą. W Madrycie nauka ta odbywała się do roku 1988 wyłącznie korespondencyjnie.

W lutym 1988 r. Rada Pracownicza Ambasady PRL w Madrycie zwróciła się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z wnioskiem o utworzenie Punktu Konsultacyjnego. Decyzją z dnia 30 marca tego samego roku ZSO powołuje Społeczny Punkt Konsultacyjny dla dzieci pracowników Ambasady i przedstawicielstw handlowych oraz mianuje mgr Annę Woiską pierwszym kierownikiem Punktu.

W kwietniu ruszają przygotowania do organizacji zajęć, powołanie Rady Pedagogicznej, odbywają się spotkania z rodzicami, zostaje opracowany plan pracy.

Na początku maja 1988 r. uczniowie rozpoczynają zajęcia w Punkcie, który ma siedzibę w pomieszczeniach Ambasady. Zajęcia mają charakter konsultacji z języka polskiego, historii i geografii Polski oraz wiedzy obywatelskiej. W tej formie będą prowadzone aż do 30 czerwca 2011 r.

We wrześniu 2010 r. Szkolny Punkt został  postawiony przed koniecznością opuszczenia pomieszczeń Ambasady RP w Madrycie, a nowa kierownik SPK, mgr Małgorzata Małaśnicka do intensywnych zabiegów o znalezienie odpowiedniego lokalu na prowadzenie lekcji. Zajęcia odbywają się prowizorycznie w gościnnych salach Parafii św. Walentego i św. Kazimierza, a w lutym 2011 r. szkoła przenosi się do budynku szkolnego przy calle Amposta 34 w dzielnicy San Blas Canillejas. To nowy rozdział w historii szkoły, oznaczający dostęp do przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w ławki i tablice, salę gimnastyczną, pomieszczenie na bibliotekę oraz boisko.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ZSO zmienia nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Kolejny rok 2011/2012 przynosi duże zmiany w życiu SPK, z których najważniejsze to przejście z trybu kształcenia na odległość w trybie konsultacji na nauczanie w trybie stacjonarnym oraz  wprowadzenie nowego przedmiotu: wiedza o Polsce  (historia i geografia Polski oraz wiedza o społeczeństwie).

Nasza szkoła zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie Polaków mieszkających w Madrycie oraz aglomeracji madryckiej, co  przekłada się na systematyczny wzrost liczby uczniów.

21 czerwca 2013 społeczność szkolna SPK w Madrycie świętowała, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, Jubileusz 25-lecia swego istnienia.

We wrześniu 2016 r. Szkoła przenosi się do budynku Instituto de Enseñanza Secundaria Arturo Soria przy ulicy Somontin, 59 w dzielnicy Hortaleza.

 W roku 2018 SPK świętuje 30 - lecie swego istnienia.